مدیریت دفتر ارتباط با صنعت

دکتر سید مصطفی نصرت آبادی

استادیار گروه آموزشی مهندسی برق