نمایش اسناد و رسانه‌ها نمایش اسناد و رسانه‌ها

قوانین و مقررات

اسناد
عنوان توضیح دانلود
دستور العمل ارزیابی عملکرد هیات های استانی نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت عتف دانلود (537.8k)
آیین نامه هیات نظارت ، ارزیاتی و تضمین کیفیت استانی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری (pdf) دانلود (2,507.4k)
آیین نامه هیات نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری (word) دانلود (57.6k)
آیین نامه نظام نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم ، تحقیقات و فناوری (word) دانلود (118.5k)
آیین نامه نظام نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت علوم ، تحقیقات و فناوری دانلود (2,011.1k)
آیین نامه تشکیل شورا و مدیریت نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت موسسه های آموزش عالی ، پژوهش و فناوری (word) دانلود (41.6k)
آیین نامه تشکیل شورا و مدیریت نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت موسسه های آموزش عالی ، پژوهش و فناوری (pdf). دانلود (2,014.2k)