فرم های کارآموزی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
دستورالعمل نگارش گزارش کارآموزی دانلود (136.4k)
فرم ارزشیابی پایان دوره کارآموزی دانلود (739.0k)
فرم ثبت نام کارآموزی در بخش دانلود (50.0k)
فرم معرفی اولیه به محل کارآموزی دانلود (50.7k)
فرم معرفی نامه نهایی به محل کارآموزی دانلود (64.5k)
گزارش انجام مراحل کارآموزی دانلود (48.6k)
گزارش خلاصه فعالیت های هفتگی - قسمت اول دانلود (48.8k)
گزارش خلاصه فعالیت های هفتگی - قسمت دوم دانلود (48.7k)