اطلاعات تماس با دانشکده اطلاعات تماس با دانشکده

سیرجان - ابتدای جاده بافت - دانشگاه صنعتی سیرجان - ساختمان آموزشی و پژوهشی

کد پستی: 7813733385

تلفن: -

فکس: -

آدرس ایمیل:industry.sirjantech@gmail.com

کانال اطلاع رسانی: