اطلاعات تماس با دانشکده اطلاعات تماس با دانشکده

سیرجان - ابتدای جاده بافت - دانشگاه صنعتی سیرجان - ساختمان آموزشی و پژوهشی

کد پستی: 7813733385

تلفن: 42336901 - 034

فکس: 42336901 - 034

آدرس ایمیل:industry.sirjantech@gmail.com

کانال اطلاع رسانی: