اهداف و وظایف دفتر ارتباط با صنعت و گروه کارآفرینی زیر نظر معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه عبارتند از:

1.انجام کلیه وظایف محوله از طرف دفتر مرکزی ار تباط با صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

2.رایزنی با مراکز صنعتی جهت جذب پروژه های تحقیقاتی و صنعتی آن مراکز

3. انعقاد موافقتنامه و تفاهم نامه‌های همکاری با مراکز صنعتی، سازمان‌ها و غیره

4. انجام امور اداری و صدور معرفی نامه برای دانشجویان جهت پذیرش کار آموزی و کارورزی

5. معرفی دانشجویان به مراکز صنعتی جهت انجام فعالیت های تحقیقاتی

6. هماهنگی و برنامه‌ریزی برای برگزاری بازدیدهای دوره‌ای دانشجویان و اعضاء محترم هیات علمی از واحدهای صنعتی شهرستان و استان

7. برگزاری دوره‌های‌‌ آشنایی در زمینه های علمی و فنی

8. اعلام الویت‌های پژوهشی شرکت‌ها، سازمان‌ها، ادرات به اساتید و محققین دانشگاه

9. ارجاع پروپوزالهای پژوهشی-صنعتی پیشنهادی اساتید و اعضای هیات علمی به مراکز صنعتی و پیگیری آنها

10. برگزاری نشست‌های مشترک بین اعضای هیئت علمی و مدیران صنایع، مسئولین سازمان‌ها و هیاًت مدیره‌های شهرک های صنعتی و کشاورزی

11. ایجاد کمیته‌های فنی ارتباط با صنعت و تشکیل جلسات مربوط

12. تلاش در جهت تشکیل و ایجاد دفاتر در راستای ارائه خدمات فنی انجام طرح‌های تحقیقاتی و خدماتی با مراکز صنعتی و سازمان‌ها در قالب انعقاد قرارداد فی مابین

13. شناسایی مراکز صنعتی منطقه و کشور جهت تعیین ظرفیت موجود به منظور اعزام کارآموز

14. برگزاری سمینارها، بازدیدهای علمی تحقیقاتی، مجامع و نمایشگاههای علمی وفنی با همکاری صنایع و واحدهای دانشگاهی

15. ایجاد بانک اطلاعاتی از پتانسیل های علمی وحرفه ای اساتید ونیروی فنی شاغل دردانشگاه وصنایع

16. برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت جهت ارتقای سطح کیفی اطلاعات دانشجویان وشاغلین دانشگاه

17. انجام برنامه ریزی لازم جهت اخذ بورسیه وفرصت های مطالعاتی از واحدهای صنعتی وتولیدی جهت اعضای هیئت علمی و کارشناسان دانشگاه

18. هماهنگی وارتباط مستمر با دفاتر ارتباط با صنعت سایر واحدهای دانشگاه ها و سازمانها